Thông báo
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Bình về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị của ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết với mục đích:

Tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ để quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với ngành, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của ngành. Từ những yêu cầu trên đòi hỏi công tác tuyên truyền luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành; tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành.

Quan điểm lãnh đạo của Đảng ủy Sở về nội dung tuyên truyền.

1. Từ sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền các nội dung

Tuyên truyền kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc cả lý luận và thực tiễn về chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Tuyên truyền Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Sở; sự quyết tâm, sáng tạo của cấp Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SNNPTNT ngày 02/6/2021 của Sở về tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng, phát hiện nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở cơ quan, đơn vị trong ngành.

Tuyên truyền kết quả, thuận lợi, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Tuyên truyền về những cách làm sáng tạo, hiệu quả, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nhằm nhanh chóng phục hồi và giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid- 19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tuyên truyền kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nông nghiệp trong nền kinh tế...

2. Nội dung tập trung tuyên truyền năm 2022 và các năm tiếp theo

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng năm và kết quả triển khai thực hiện của ngành Nông nghiệp và PTNT. Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong ngành và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập.

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung phản ánh sự đổi mới, sáng tạo của cấp ủy trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình tuyên truyền, gắn với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

 3. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đăng tải các tin, bài viết về không khí khẩn trương, tích cực của ngành, của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên Website, trang thông tin điện tử và chia sẻ trên internet, mạng xã hội (Fabook, Zalo...). Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trên các trang mạng cá nhân.

- Tuyên truyền cổ động trực quan

Tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên panô, áp phích, băng rôn... tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền miệng tại các hội nghị sinh hoạt Đảng, đoàn thể

Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ Sở, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của ngành tại các hội nghị báo cáo viên, các kỳ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các đoàn thể, các cuộc họp, giao ban của cơ quan, đơn vị...

Tổ chức tạo đàm, hội nghị chuyên đề để làm sâu sắc, sáng tỏ hơn những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, nhất là những vấn đề mới, luận giải những vấn đề cấp bách về Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; như nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu...

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước

Duy trì phát động phong trào thi đua yêu nước hàng năm của ngành gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của ngành. Biểu dương, tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp

Biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương tuyên truyền, sách, tài liệu hỏi - đáp, bản tin...) để tuyên truyền rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của quê hương, đất nước, của ngành; qua đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp.

Từ những nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở giao cho Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và nghị quyết đại hội đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tổ chức triển khai đến các chi ủy, chi bộ. Trong từng thời gian tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của ngành.

Đồng thời nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên về kết quả cuộc bầu cử; quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội các cấp để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh ngay tại cơ sở.

Phát động và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ Sở ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

 

 

Nguyễn Hồng Hiếu

Văn phòng Đảng ủy Sở


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự án, đầu tư, đấu thầu
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 788
Hôm qua : 1.294
Tháng 06 : 57.931
Năm 2021 : 42.108