Cơ cấu tổ chức 
  GIÁM ĐỐC:         Ông: Phạm Văn Dụng.

Điện thoại: 0227.3738.559

PHÓ GIÁM ĐỐC:

1- Ông Đỗ Quý Phương      Điện thoại: 0227.3840.505

2- Ông: Nguyễn Văn Chiến        Điện thoại: 0227.3731.273

3- Bà: Nguyễn Thị Nga        Điện thoại: 0227.3731.988

 

 

 

CÁC PHÒNG - BAN TRỰC THUỘC

1. Văn phòng sở

Chánh văn phòng: Bà Lê Thị Thu Hòa

Điện thoại: 0227.3734.835

2. Phòng Tổ chức cán bộ.

Trưởng phòng: Ông Trịnh Quang Bộ.

Điện thoại: 0227.3735.316

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kim Huế.

Điện thoại: 0227.3731.969

4. Thanh tra sở.

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Phú

Điện thoại: 0227.3735.452

5. Phòng Quản lý xây dựng công trình.

Trưởng phòng:

Điện thoại: 0227.3731.887

6. Công đoàn ngành.

Chủ tịch: Ông: Nguyễn Hồng Hiếu.

Điện thoại: 0227.3731.276

 

CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

3. Chi cục Thuỷ lợi.

4. Chi cục Kiểm lâm

5. Chi cục Phát triển nông thôn

6. Chi cục Thuỷ sản

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản

 

CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Khuyến nông.

2. Trường Trung học nông nghiệp.

3. Ban quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và PTNT.

4. Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT.

5. Trung tâm giống thuỷ sản.

6. Ban Quản lý Đê Biển