I. Vị trí, chức năng

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khuyến nông.

II. Nhiệm vụ

1. Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

14. Khảo nghiệm các giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, vật tư nông nghiệp và các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Lưu giữ, chọn lọc, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản có tiềm năng năng suất, hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện của địa phương.

15. Tham gia thực hiện các đề tài, dự án khoa học, công nghệ. Tiếp thu, ứng dụng những công nghệ khoa học tiên tiến áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

16. Sản xuất, dịch vụ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, vật tư nông nghiệp phục vụ nhu cầu của thị trường.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Địa chỉ website: http://khuyennongthaibinh.vn

(Trích Quyết định số 838/QĐ-SNNPTNT ngày 05/10/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình)