1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

3. Chi cục Thủy sản

4. Chi cục Phát triển nông thôn

5. Chi cục Kiểm lâm

6. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

7. Chi cục Thủy lợi

8. Trung tâm Khuyến nông

9. Trường Trung cấp nông nghiệp

10. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình