CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI BÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI VỊT THƯƠNG PHẨM AN TOÀN SINH HỌC