Trang chủ >> Tin ngành Nông nghiệp và PTNT

07 LĨNH VỰC ƯU TIÊN TRONG CHU KỲ 6

 Trong chu kỳ 6 (2014-2018, 07 lĩnh vực được tập trung kinh phí GEF phân bổ cho Việt Nam là đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, hóa chất và chất thải, các vùng nước quốc tế, suy thoái đất, quản lý rừng bền vững, các cách tiếp cận tổng hợp.

GEF sử dụng nguồn tài chính để hỗ trợ trong 07 lĩnh vực: đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, hóa chất và chất thải, các vùng nước quốc tế, suy thoái đất, quản lý rừng bền vững, các cách tiếp cận tổng hợp. Hệ thống phân bổ nguồn lực minh bạch (System for Transparent Allocation of Resources - STAR) của GEF được vận hành để phân bổ nguồn tài chính cho các quốc gia thành viên trong từng chu kỳ hoạt động của GEF. Hệ thống STAR sẽ tài trợ tài chính trong 03 lĩnh vực: đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và suy thoái đất. GEF sẽ quyết định, phân bổ và thông báo khoản tài trợ STAR cụ thể cho từng quốc gia trong mỗi chu kỳ (04 năm).

Ngoài ra, 04 lĩnh vực còn lại sẽ được tài trợ nguồn tài chính ngoài STAR (Non-STAR). Nguồn hỗ trợ ngoài STAR sẽ không được phân bổ cụ thể cho mỗi quốc gia thành viên GEF trong từng chu kỳ.

Trong Chu kỳ 6 của GEF, Việt Nam được phân bổ kinh phí trong STAR là 26.047.382 USD, trong đó:

Lĩnh vực

Kinh phí được phân bổ (USD)

Kinh phí được phê duyệt (USD)

Kinh phí còn lại (USD)

Biến đổi khí hậu

11.355.053

8.993.200

2.361.853

Suy thoái đất

1.522.684

1.006.800

515.884

Đa dạng sinh học

13.169.645

8.827.614

7.219.768

Tổng số

26.047.382

18.827.614

7.219.768

Đến hết năm 2016, Văn phòng GEF Việt Nam đã đồng thuận 15 dự án với số kinh phí trong STAR là 24.627.300 USD (đạt 95%), trong đó GEF toàn cầu đã đồng thuận 6 dự án với tổng số kinh phí trong STAR là 18.832.800 (đạt 72%).

Tuy nhiên theo dự kiến của GEF toàn cầu nguồn kinh phí chung trong       GEF 6 sẽ điều chỉnh giảm 16%, do đó các dự án chưa được đồng thuận từ phía GEF toàn cầu sẽ gặp khó khăn trong quá trình phê duyệt.

Trong Chu kỳ 6, GEF đã tài trợ nguồn kinh phí ngoài STAR cho Việt Nam là 14.977.127 USD.

Trong Chu kỳ 6 của GEF, Văn phòng GEF Việt Nam đã đồng thuận 16  ý tưởng dự án trong đó có 06 dự án đã được GEF phê duyệt và 10 dự án chưa được GEF thông qua.

06 dự án được GEP phê duyệt bao gồm:

1. Dự án “Áp dụng hóa học xanh tại  Việt Nam để hỗ trợ phát triển xanh và giảm thiểu việc sử dụng và làm phát thải POPs và các hóa chất nguy hại”, với kinh phí non-STAR là 2.244.531 USD do Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

2. Dự án “Cách tiếp cận tổng hợp cho các thành phố bền vững ở Việt Nam”, với kinh phí STAR là 5.000.000 USD và non-STAR là 4.000.000 USD, do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản.

3. Dự án “Thúc đẩy tính chống chịu khí hậu ở các thành phố của Việt Nam”, với kinh phí non-STAR là 5.150.000 USD do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản.

4. Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam”, với kinh phí STAR là 5.500.000 USD và non-STAR là 1.169.460 USD do Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản.

5. Dự án “Lồng ghép quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quản lý khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam”, với kinh phí STAR là 5.000.000 USD và non-STAR là 2.430.900 USD, do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản.

6. Dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”, với kinh phí STAR là 3.332.800 USD, do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản.

 Trong 10 dự án chưa được GEF thông qua có 09 dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản và 01 dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản; 06 dự án lấy toàn bộ nguồn kinh phí non-STAR, 03 dự án lấy nguồn kinh phí từ STAR và non-STAR, 01 dự án lấy kinh phí từ STAR; tổng kinh phí trong STAR của 10 dự án là 5.794.500 USD và non-STAR là 59.967.360 USD; 02 dự án về đa dạng sinh học, 01 dự án về đất đai, 01 dự án về biến đổi khí hậu, 05 dự án về hóa chất (các dự án chủ yếu về hóa chất do phần lớn nguồn vốn các dự án nằm ngoài STAR).

 

((Theo website: http://gef6.vn))

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182